Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ART THERMAL  TRAVEL KFT. ÁLTAL SZERVEZETT UTAZÁSOKRA
(2019. január 1-től)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya a ART THERMAL KFT. (a továbbiakban Art Thermal Travel illetve Utazásszervező) által összeállított és Utazónak értékesítésre felkínált utazási csomag(ok)ra és az utazási csomagnak és utazási szolgáltatásegyüttesnek nem minősülő utazási szolgáltatás(ok)ra terjed ki.

AZ UTAZÁSSZERVEZŐ ADATAI: cégnév: Art Thermal Travel Travel Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített cégnév: Art Thermal Travel Kft., székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 3., cégjegyzékszáma: 09-09-020789, , adószám: 23280629-2-09, telefonszám: +36 30 218 8240, e-mail címe: sales@artthermaltravel.hu, honlap: www.artthermaltravel.hu, Nyilvántartási száma: U-001277, vagyoni biztosítékot nyújtó biztosító: Colonnade Biztosító Rt.

 

Az Art Thermal Travel által szervezett utazásokra a jelen ÁSZF mellett Magyarország Polgári Törvénykönyve, valamint a 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF és az Utazási Szerződés, a weboldalon publikált Hasznos információk, valamint ezek mellékletei együttesen képezik az Utazási Szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit. Mindazok a prospektusok, leírások, ismertetők, amelyeket nem a Art Thermal Travel ad ki, bocsát az Utazó rendelkezésére, illetve az Utazók egyedi kérései nem képezik az Utazási Szerződés részét és azok a Art Thermal Travel-re nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek, azok teljesítéséért az Utazásszervező nem felelős. Amennyiben a Art Thermal Travel valamely szolgáltató megbízásából eljárva csak közlekedési eszköz igénybevételére jogosító jegyet (repülőjegy, hajójegy stb.) értékesít, akkor arra nem a jelen ÁSZF, hanem az adott szolgáltató irányadó szerződési feltételei érvényesek!

Jelen ÁSZF a 2019. január 1. napján, illetve az azt követően megkötött utazási szerződésekre hatályos.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, ENGEDMÉNYEZÉSE

Az Utazási Szerződés az Utazási Szerződés és az ÁSZF Utazó részére történő átadásával vagy elektronikus úton való megküldésével (ideértve elektronikus úton való közvetlen elérhetőségének megadását is), az Utazási Szerződés és az ÁSZF Utazó általi elfogadásával és aláírásával, az aláírt Utazási Szerződés és ÁSZF Art Thermal Travel részére történő visszajuttatásával, valamint a részvételi díj előlegének befizetésével jön létre.
A szolgáltatás tartalmát (az Utazó által megrendelt szolgáltatás(ok) meghatározása, szolgáltatás igénybevételének helye, ideje, részvételi díj teljes összege, fizetésének módja, a díj módosításának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás) valamint egyéb feltételeket és fontos információkat a Art Thermal Travel által üzemeltetett weblapokon közzétett online ajánlat, a megrendelés visszaigazolása, illetve a jelen ÁSZF és a weboldalon publikált Hasznos információk tartalmazza. A Art Thermal Travel fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó tájékoztatójában foglaltaktól – kivételesen, indokolt esetben – eltérjen. A Art Thermal Travel jogosult az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat más, minőségben és értékben megfelelő szolgáltatásokkal helyettesíteni, melyről az Utazót haladéktalanul tájékoztatja. Az Utazási Szerződés módosításakor a megkötésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

A jelentkezési lapon az Utazó által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utazót terheli. Amennyiben nem személyesen az Utazó, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utazót terhelő kötelezettségek és felelősség az Utazó javára szerződés kötő harmadik személyt, mint Megrendelő terhelik, és ő írja alá az utazási szerződést is; a jogok pedig az Utazót illetik, illetve a kötelezettségek és a felelősség az Utazó első fellépését követően az Utazót terhelik. Az Utazó a fellépésével az utazási szerződést és a Megrendelő addigi intézkedéseit magára nézve kötelezőnek tekinti. A jogosultságokról és kötelezettségekről az Utazót a Megrendelő köteles tájékoztatni.

Az Utazó az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 5. napig jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az utazási csomag részét képező repülőjegyek engedményezésére csak az adott légitársaság által megadott feltételek szerint van lehetőség. Az engedményezésről az Utazó haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

Pontatlan név megadása illetve névcsere esetén az igazolt és ténylegesen felmerült költségeket az Utazó az Utazásszervezőnek köteles megfizetni. Az igazolt és ténylegesen felmerült költségeken felül az Utazásszervező 9.000,- Ft/fő azaz fejenként kilencezer forint adminisztrációs díjat számít fel, mely a pontatlan név megadása, illetve névcsere esetén az Utazásszervező által elvégzett adminisztrációs tevékenységek (pl. telefonköltség, utazási szolgáltatókkal történő egyeztetés, szerződésmódosítás) díja. Repülős utazások esetén bármilyen repülőjegymódosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges. Az Utazási Szerződés lényeges feltételeinek (pl. időpont, szálloda, úti cél) Utazó által kezdeményezett módosítása lemondásnak minősül az Utazó részéről, és csak a lemondási feltételekben meghatározott bánatpénz megfizetése és új foglalás készítése mellett van rá lehetőség.

A RÉSZVÉTELI DÍJ

A részvételi díj magában foglalja a meghirdetett utazásban megjelölt szolgáltatások árát, a Art Thermal Travel szervezési díját valamint az általános forgalmi adó összegét. A részvételi díj nem tartalmazza a külön igénybe vehető szolgáltatások és felárak (pl. tengerre néző szoba, transzfer) és egyéb kötelező terhek (különös tekintettel a repülőtéri illetékek, vízumok és az üdülőhelyi díjak), különböző belépőjegyek és fakultatív programok árát. Az Art Thermal Travel tájékoztatja az Utazókat, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a teljes összegre (részvételi díj, illetékek, felárak, kötelező költségek) 27%-os ÁFA kerül felszámolásra, amennyiben Utazó a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani és az utazást nem végfelhasználóként vásárolja.

A részvételi díj végleges megállapítása a szerződés megkötésekor történik. A díj meghatározása nem a napok számától, hanem az igénybe vett szolgáltatásoktól függ. Az indulás és érkezés napja nem mindig jelent teljes napot, a késés és menetrendváltozás miatti időtartam módosulás nem jár árcsökkenéssel illetve kártérítési kötelezettséggel.

Az Utazási Szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj és a kapcsolódó költségek legfeljebb 40 %-ának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel, vagy légitársasággal kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre. Az Utazási Szerződés alapján fizetendő teljes összeg megfizetését a Art Thermal Travel legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel, vagy légitársasággal kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

Ha az Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, az Utazó a teljes összeget köteles a jelentkezéssel egyidejűleg megfizetni a Art Thermal Travel részére. Ha az Utazó a részvételi díj valamint a kapcsolódó kötelező költségek teljes összegét határidőre nem fizeti be, a Art Thermal Travel a szerződéstől elállhat, az Utazó az utazáson nem vehet részt. Az Utazó ez esetben köteles a Art Thermal Travel kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.

Az Utazó által fizetendő részvételi díj az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül nem emelhető. A Art Thermal Travel– legfeljebb az utazás kezdő időpontját megelőző huszadik napig – kizárólag az alábbi költségek emelkedése esetében jogosult az Utazó által az Utazási Szerződés alapján fizetendő díjat megemelni:

 • szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségek) illetve deviza forintárfolyamának emelkedése; vagy
 • az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) emelkedése esetén.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a módosított szerződésben pontosan meg kell határozni a megváltozott díj számításának módját. Ha az emelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, az Utazó az erről kapott értesítéstől számítva 3 napon belül írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a befizetett összeg teljes visszafizetése mellett. A Art Thermal Travel a díjemelés indokát az Utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közli. Az Art Thermal Travel árai 1 EUR = 315 HUF és 1 USD = 275 HUF MNB középárfolyamig érvényesek. Az Utazásszervező vállalja, hogy amennyiben fenntartja magának a díjemelés jogát, abban az esetben az Utazó díjcsökkentésre jogosult, ha a költségek csökkennek.

A Art Thermal Travel fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (az Utazási Szerződésben megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az Utazó és az Utazásszervező között korábban létrejött Utazási Szerződés feltételei nem módosulnak, és a korábban jelentkezett és szerződött Utazóknak semmiféle visszatérítés nem jár, a korábban szerződött Utazók részére az időközben meghirdetett kedvezmények nem biztosíthatók.

ELÁLLÁS AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉSTŐL, LEMONDÁS, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Az Utazó az Utazási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. A lemondás napjának az számít, amikor az írásbeli lemondás a Art Thermal Travel-hez megérkezik. Amennyiben az Utazó a saját érdekkörében felmerült okból áll el, köteles a Art Thermal Travel-nek a teljes összeg (részvételi díj + illetékek, felárak, kötelező költségek) százalékában kifizetett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint:
Az utazási szerződésnek az indulás napját megelőző 60. napon belüli megszüntetése/lemondása esetén az utas a R. 8. § (8) és (9) bekezdései alapján bánatpénzt köteles fizetni, amelynek mértéke a következő:

 • 60.-36. nap között a részvételi díj 10%-a
 • 35.-25. nap között a részvételi díj 25%-a
 • 25.-7. nap között a részvételi díj 50%-a
 • 7 napon belüli elállás esetén illetve ha az utas az elállását nem közli, a részvételi díj 100%-át köteles az Utazásszervezőnek megtéríteni.

Ettől eltérő feltételek esetén az utazásszervező az utast a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja, a feltételeket az utas írásban fogadja el.

Menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a lemondási díj mértéke a fentiektől eltérő lehet, tekintettel arra, hogy az utazási csomag részét képező repülőjegyek (ideértve az illeték összegét is) a kiállítás követően a légitársaságok szabályai szerint, az esetek többségében csak 100 % lemondási díj mellett törölhetők. Ilyen szerződés esetén az Utazó köteles a Art Thermal Travel kárát megtéríteni lemondás esetén. A vonatkozó utazásoknál a
Art Thermal Travel minden esetben tájékoztatást nyújt a lemondási feltételekről az Utazási Szerződés megkötésekor és az ezeket feltételeket az Utazási Szerződésen feltünteti.

Ha a Art Thermal Travel az Utazási Szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, köteles erről az Utazót haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül is elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díjának (részvételi díj) megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az Utazó a döntéséről köteles a Art Thermal Travel-t haladéktalanul tájékoztatni. Nem minősül lényeges változtatásnak a tranzitútvonal módosítása, légitársaság valamint a közlekedési eszköz típusának változtatása, azonos kategórián belüli szálláshely változtatás, menetrendváltozás valamint a programok sorrendjének megváltoztatása, felcserélése.

Ha a Art Thermal Travel nem az Utazó érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a Art Thermal Travel által felajánlott helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utazónak megtéríteni. Ha a Art Thermal Travel helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

Az Utazó az utazási csomag megkezdését megelőzően bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az Utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés e szerinti felmondása esetén az Utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

 • az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el az ajánlatban vagy a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az Utazásszervező a szerződés felmondásáról az alábbiakban meghatározott határidőn belül értesíti az Utazót:
  1) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
  2) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,
  3) 48 órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén.
 • az Utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés felmondásáról. Az Utazásszervezőnek az Utazó részére való visszatérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesítenie.

HIBÁS TELJESÍTÉS, FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS, PANASZ

Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel, valamint köteles segítséget nyújtani az Utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül. Ha a Art Thermal Travel a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. A Art Thermal Travel nem kötelezhető a szolgáltatás díjának (részvételi díjnak) leszállítására vagy visszafizetésére, ha az Utazó a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Az Utazásszervező felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem- teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes
elhárítani, vagy vis maior esetén.

Ha az utazás megkezdését követően a Art Thermal Travel az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utazóra nem hárítható át. Ha az Utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utazó azt indokoltan nem fogadja el, az Utazásszervező - amennyiben az Utazó erre igényt tart - köteles gondoskodni az Utazónak az utazás kiinduló helyére vagy az Utazó által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

Az Utazó az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az a helyi képviselővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A helyi képviselő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónál történő bejelentéséről. A helyi képviselő az Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését. Helyi képviselő hiányában, vagy ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utazó köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. A Art Thermal Travel ügyeleti telefonszáma: +36 30 218 8240. Késedelmes közlésből eredő minden kárért az Utazó a felelős. Ha az Utazó kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően a Art Thermal Travel-nél írásban teheti meg. Amennyiben az Utazó rendelkezésére áll, úgy a bejelentéshez csatolni kell a helyszínen felvett jegyzőkönyvet és egyéb, az Utazó igényét alátámasztó dokumentumot. A Art Thermal Travel az időben benyújtott panaszlevelekre 30 napon belül válaszol. A Art Thermal Travel nem felel az Utazó által a helyszínen befizetett
fakultatív programok hibás teljesítéséért

A Art Thermal Travel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza. A Art Thermal Travel a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. A Art Thermal Travel tájékoztatja az Utazót, hogy a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utazó és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az Utazásszervező közreműködésével történik. A Art Thermal Travel felelősségét az alábbi nemzetközi fuvarozással kapcsolatos egyezmények korlátozzák még: 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, az 1986 évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett Berni Nemzetközi Fuvarozási Egyezmény, 889/2002/EK rendelettel módosított 2027/97/EK rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül felelős.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 • 18 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt.
 • Közlekedési eszközön illetve szálláshelyen hagyott tárgyakért a Art ThermalTravel felelősséget nem vállal. A légitársaság illetve a fuvarozó felelős a feladott poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálása esetén keletkező károkért, amennyiben a kárt okozó esemény a légifuvarozás vagy az autóbuszút során következett be. A káresetet az Utazónak kell jelenteni a közlekedési társaság felé.
 • Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, rossz útviszonyok, határzár, stb.) jelentős késés következik be, ezekért az Utazásszervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Az Utazásszervező kötelessége lehetőségeihez mérten intézkedni a hiba elhárításáról. Az Utazásszervező az útvonal változtatásának jogát fenntartja.
 • A Art ThermalTravel az út indulásakor vagy azt követően bármikor azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az Utazót, amennyiben az Utazó jelentős mértékben megzavarja az utazást. A Art ThermalTravel-t ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti.
 • Amennyiben az Utazó az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, az oda- és hazautazásáról saját magának, saját költségén kell gondoskodnia.
 • Az Utazási Szerződés aláírásával az Utazó hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. A Art ThermalTravel, mint adatkezelő tájékoztatja az Utazót, hogy a szerződésben megadott saját és Utazótársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a Art ThermalTravel ügyfélkiszolgálással kapcsolatos, könyvelési, adózási és számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A Art ThermalTravel tájékoztatja az Utazót, hogy az Utazó személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett természetes személy jogairól információk az Utazom.com honlapján elérhető Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban olvashatók, mely az alábbi linken érhető el: https://artthermaltravel.hu/adatvedelmi-nyilatkozat
 • Az Utazó tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utazó az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, az Utazót esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a Honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.
 • Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél/személyi igazolvány, lakcímkártya, vízum) és a célországban való tartózkodáshoz kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utazó feladata. Az Utazó vállalja továbbá, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt az Utazó semmilyen igényt nem támaszthat, illetve a Art ThermalTravel ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles megtéríteni.
 • Az Utazásszervező az általa szervezett utazásoknál az utasnak útlemondás esetére fakultatív útlemondási biztosítás megkötésére lehetőséget biztosít, azaz az utas részére utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás köthető, amennyiben ezt az utas kéri. Az erre vonatkozó feltételek az Utazásszervező irodájában vagy a www.artthermaltravel.hu oldalon megtalálhatók.Utazásképtelenség esetén az Utazó köteles haladéktalanul írásban jelezni a Art ThermalTravel részére lemondási szándékát, valamint megküldeni az utazásképtelenségre vonatkozó kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó igazolásokat a biztosítónak. Az útlemondási biztosítás összege lemondás esetén sem jár vissza. Az Utazó az ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy az útlemondási biztosításra vonatkozó feltételeket megismerte, valamint a vonatkozó tájékoztatást megkapta és elfogadta, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti. A biztosítási feltételek meg nem ismeréséből származó károkért az Utazásszervező felelősséget nem vállal.
 • A részvételi díj baleset-, betegség és poggyászbiztosítást (BBP) nem tartalmaz. A Art ThermalTravel javasolja külön térítés ellenében baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) megkötését is. BBP biztosítás megkötésére a biztosítók által meghatározott feltételek szerint van lehetőség az utazás megkezdése előtt. A BBP hiányából, illetve a károsodást nem vagy csak részben fedező károk tekintetében az Utazásszervező a felelősségét teljes körűen kizárja.
 • Az Utazó az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön az Utazási Szerződésben megadott elérhetőségekre, postai illetve elektronikus úton, vagy sms-ben.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az Utazó a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, ha panaszügyének rendezését a Art ThermalTravel-nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Art ThermalTravel panaszügyintézésének helyszíne a társaság székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 3. Az esetleges panasz elektronikus úton is benyújtható a sales@artthermaltravel.hu címen.

A jelen utazási szerződést átolvastam, annak pontjaira felhívták a figyelmemet, megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt magam és valamennyi utastársam nevében elfogadom, és ezt aláírásommal tanúsítom. Egy eredeti példányt átvettem.

 


.............................................., 201................................................................................................................

 

 

                                            ..........................................................................................................
                                                                   Utazó / Megrendelő

MKEH engedélyszám: U-01277